Entrega d’equips de protecció

Els EPI (Equips de Protecció Individual) es defineixen com qualsevol equip destinat a ésser portat o subjectat pel treballador perquè li protegeixi d’un o més  riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o salut en la feina, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal finalitat. Els EPIs han d’ésser utilitzats quan els riscos no es puguin evitar o limitar suficientment per mitjans preventius de caràcter col·lectiu. LIDERLIMP fa lliurament d’EPIs, de reconegut prestigi al mercat, als seus treballadors per la utilització en d’aquests en totes les tasques en les quals els riscos no hagin pogut ser reduïts.

Comments are closed.