Coordinació de riscos laborals


La prevenció de riscos laborals és part integral de la cultura empresarial de LIDERLIMP i és per això, que abans de fer la contractació d’un nou servei, procedim a la coordinació empresarial tal i com s’estipula a l’article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre respecte a la prevenció de riscos laborals. Es a dir, s’identifiquen els riscos de l’operari de neteja a la entitat client, s’intercanvia la avaluació de riscos i es procedeix al lliurament dels equips de protecció individual en funció del tipus de tasques a realitzar.

A més, els responsables de prevenció fan inspeccions periòdiques dels riscos amb la finalitat de planificar l’activitat preventiva.


Comments are closed.